مشهد - مجتمع تجاري زيست خاور طبقه 11 - واحد 907
شنبه تا پنجشنبه : 08:30 - 16:30

Проекты

 

Бисан Трабер Международная Транспортная Компания

Международная транспортная компания Bisan Traber готова предоставить все виды транспортных, коммерческих, импортных и экспортных услуг для всех городов Грузии, Азербайджана, Армении и др.

 

کشور مقصد

نوع حمل و نقل

کل واحدها

سال

ازبکستان حمل و نقل بزرگ 100 2016
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — قزاقستان — تاجیکستان — افغانستان حمل و نقل بزرگ (1500 تن حمل و نقل شامل 60 و 70 مجموع تن) 150 2017
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — قزاقستان — تاجیکستان — افغانستان — اذربایجان — امارات متحد — هند باربری — حمل و نقل بزرگ ( 100 تن حمل و نقل شامل محموله های سنگینی که توسط کامیون های بوژی حمل می شد) 700 2018
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — قزاقستان — تاجیکستان — افغانستان — ارمنستان — اذربایجان — چین کانتینر — واگن 1200 2019
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — تاجیکستان — افغانستان — عراق — اذربایجان — گرجستان کانتینر — ظرف مرجع — واگن 1300 2020
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — تاجیکستان — افغانستان — عراق — اذربایجان کانتینر — تانک ایزو 400 2021
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — افغانستان — تاجیکستان —  ارمنستان — اذربایجان — گرجستان کانتینر — ظرف مرجع — واگن — حمل و نقل بزرگ ( 4 واحد کرین , هر کدام 1100 تن وزن) 1600 2022
ترکمنستان — ازبکستان — قرقیزستان — قزاقستان — تاجیکستان — افغانستان — عراق —  ارمنستان — اذربایجان — امارات متحد — روسیه کانتینر — تانک ایزو — ظرف مرجع — واگن — حمل و نقل بزرگ 2000 2023