مشهد - مجتمع تجاري زيست خاور طبقه 11 - واحد 907
شنبه تا پنجشنبه : 08:30 - 16:30

Порт в Керман

Перевозка силового трансформатора из Бандар-Аббаса в Керман на 9-осной тележке весом 110 тонн